Stránky ústavu farmakologie 3. LF UK
Ruská 87,100 00 Praha 10, tel.: 02 / 67 102 404, fax.: 02/ 67 102 461

 

Kontaktni osoba:
PharmDr. Magdalena Fiserova, PhD
email: magdalena.fiserova@lf3.cuni.cz
tel:02/67102402-4; fax:02/67102461
<<< back to mainpage >>>

 

Testování tablet “extáze” – kvantitativní analýza obsahu

*Magdaléna Fišerová, PharmDr., CSc., odb. asistent, Ústav farmakologie, UK 3. LF, Praha

*Tomáš Páleníček, MUDr., PGS student, PCP, Praha

Souhrn: Testování tablet varuje před nebezpečnými nepředvídatelnými látkami na místě nebo prostřednictvím internetu. Testování umožňuje kontakt odborníků s uživateli. Kvantitativní analýzy pilulek jsou nezastupitelné. V ČR vznikl zárodek databáze tablet “extáze”; výsledky budou zveřejněny.

klíčová slova: “extáze” – testování tablet - kvantitativní analýza – Česká republika

Summary: Pill testing is an important harm reduction service that warn of unexpected dangerous subtances immediately on the place or through internet. Quantitative testing is necessary. Database of “ecstasy” tablets has proceeded in the Czech Republic, the initial data will be open to public.

Keywords: “ecstasy” – pill testing – quantitative analysis – Czech RepublicKontaktní adresa:

Dr. M. Fišerová, Ústav farmakologie, UK 3. LF, Ruská 87, 100 00 Praha 10,

e-mail: Magdalena.Fiserova@lf3.cuni.cz

 

Tablety “extáze” – úvod, rizika

“MDMA” ( 3,4-methylendioxymetamfetamin) neboli “extázi”, je věnován jeden z přehledných článků tohoto čísla Adiktologie, takže není třeba znovu charakterizovat vlastnosti této velmi populární drogy i rizika a komplikace jejího užívání, včetně rekreačního užívání. Následující krátké sdělení je zaměřeno na tablety a kapsle, které jsou jako “extáze” nabízeny pod nejrůznějšími názvy na drogovém trhu, a to především na českém drogovém trhu. Tedy známé tablety různých velikostí a barev s vylisovanými obrázky, či kapsle plněné práškem.

V České republice se “extáze” poprvé začala objevovat asi v roce 1992, konkrétně v Praze, jednotlivě, v individuálních dovozech. Masově se u nás s “extází” setkáváme tak od roku 1993, kdy se stává stejně jako ve světě oblíbenou “taneční drogou”, provázející hudbu typu “techno”, “house” a další její odvozeniny a vzniklé směry. “E” nyní již neodmyslitelně patří k “parties”, k moderní taneční hudbě a nové subkultuře. Nadpoloviční většina návštěvníků párty dnes užívá “extázi” k novému způsobu odreagování a zábavy – archetypálnímu splynutí s masou, kolektivnímu abreaktivnímu šamanskému tanci (jak popisují časopisy jako Tripmag nebo Reflex). “Éčko”, “bobule”, “pilule”, “kulatý” a tak podobně, tedy tablety “extáze” neobsahují vždycky jen MDMA a inertní pojiva. Někdy se prodávají “extáze”, ve kterých je i něco jiného, ať už v příměsích, nebo dokonce jako hlavní účinná látka. Takové tablety mohou mít oproti rizikům samotné MDMA ještě další specifická rizika a úskalí a zejména z toxikologického pohledu mohou být i velkým nebezpečím. Nebezpečím zákeřným, protože neznámým.

Jak vyplývá z přehledu o MDMA, látka sama nezpochybnitelně představuje řadu zdravotních rizik a následných komplikací, ve většině případů přímo úměrných požité dávce. Nicméně co se týče rizika úmrtí, jak potvrzují zahraniční a nakonec i naše (první data od roku 1998) epidemiologické statistiky, lze celkem s jistotou prohlásit, že na prostou otravu MDMA (“pouhé předávkování”) zatím nikdo nezemřel. Není tedy zatím známá letální dávka, která by zdravého člověka v běžných podmínkách dokázala usmrtit.

*)Pozn.: V přehledném článku je zmíněn případ, kdy požití 42 tablet velmi čisté extáze najednou (plasmatická hladiny 7,72 mg/l) vedlo u zdravého muže “pouze” k tachykardii, hypertenzi a posléze útlumu [Henry et al, 1992]. Je znám neúspěšný londýnský pokus o sebevraždu při jednorázovém požití asi 200 tablet extáze.

Hlášená úmrtí v souvislosti s MDMA souvisí s okolnostmi jejího požití, nevhodnými podmínkami a interakcemi. Spouštěčem smrtelných komplikací, jak je dále rozvedeno v přehledu, může být třeba dehydratace s následnou hypertermií, vystupňované v prostředí taneční párty, (ale ojediněle i nesprávné náhlé nadměrné “preventivní” zavodnění organismu), dochází k vážným úrazům a dopravním nehodám, atd. Ve většině nejzávažnějších komplikací jsou však popisovány nevhodné kombinace s jinými látkami a drogami, ať už jde o jejich současné užití nebo o příměsi obsažené přímo v tabletách “extáze”. Nebezpečné jsou kombinace např. s inhibitory MAO, léky interagujícími s enzymem CYP2D6. Nejčastěji se MDMA nebezpečně kombinuje s jinými drogami jako alkoholem, pervitinem, kokainem, GHB a pod.

Zvláštní kapitolou jsou kombinace obsažené přímo v tabletách. Jde totiž o kombinování naprosto nevědomé a navíc řada příměsných látek je velmi účinná. Uživatel nemá tušení, že to, co polkl jako MDMA někdy obsahuje příměs řady jiných substancí s různými účinky, případně místo MDMA úplně jinou látku (nebo při troše štěstí jen inertní pojiva). Je nasnadě, že zde může mnohem snáze dojít k neočekávaným nebezpečným účinkům, předávkování, komplikacím, dalším interakcím. Už z tohoto důvodu se stávají snahy o zjištění skutečného obsahu tablet “extáze”, tedy testování tablet, jednou z důležitý součástí nejrůznějších postupů a projektů zaměřených na snižování rizik souvisejících s drogami (“harm reduction”).

Testování tablet

Všeobecně má testování pilulek řadu významů v rámci “harm reduction”strategie:

 1. jednak by mělo varovat před škodlivými a nepředvídatelnými substancemi v tabletách

a to přímo na místě užívání a/nebo prostřednictvím internetu

b) jedním z nejdůležitějsích momentů je osobní kontakt odborníka s uživatelem (či potenciálním

uživatelem) ilegálních látek, tedy jedinečná možnost nabídnout informace, poradenství atp.

 1. v neposlední řadě je důležitým výzkumným nástrojem pro získávání informací o současné

situaci na spádovém černém trhu drog, pomáhá sledovat lokální trendy spotřeb, měnící se způsoby užívání i demografické charakteristiky konzumentů atd.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že důležitou otázkou je nejen znalost kvalitativního složení obsahu tablet ale také znalost dávky obsažených substancí. Dávky samotné MDMA v tabletách se pohybují (i v ČR) v širokém rozmezí obvykle mezi 30 – 120mg, někdy až 150, vyjímečně až 200mg. Je tedy jasné, že i “pravá” tableta “extáze” (tj. bez příměsí) může vyvolat v závislosti na dávce a zkušenosti uživatele různé účinky – a komplikace. Význam znalosti kvantitativního obsahu dalších účinných substancí, které mohou být mnohem účinnější a nebezpečnější než sama MDMA, je zřejmý. Obecně se nejčastěji se v tabletách lze setkat s příměsmi amfetaminu, a amfetaminových derivátů typu MDA, MDEA, metamfetamin, efedrin, v řadě případů kofein, někdy se může vyskytnout, benzodiazepiny, ketamin; případně zřídka opiáty, LSD. K zvláště nebezpečným možnostem patří i eventuelní stopová množství látek jako DOM, DOB, 2C-B, PMA, 4-MTA atp. Extrémní jsou zprávy o výskytu stop strychninu atd. Systém trhu, výroby a “falšování” tablet a kapslí “extáze” je známý. Na trhu více méně převládají tablety “kompetentně” vyráběné ve větších a velkých sériích a většinou spadají mezi “pravé” tablety. Jakmile se však objeví nový typ tablety, “osvědčí se” a její logo vejde v nadějné podvědomí konzumentů, do měsíce i dříve ji většinou následuje řada falsifikátů produkovaných domáckými, “kuchyňskými” výrobci. Obsah takových tablet bývá nejspekulativnější a nejnebezpečnější.

Do České republiky se extáze dostávala zpočátku ze severozápadní Evropy, dnes už kromě tohoto zdroje přibylo např. i Polsko a dalším zdrojem jsou nepochybně i domácí producenti. Navíc samozřejmě i u nás je prokázáno nebezpečí čilé produkce oněch “kuchyňských” vařičů “falsifikátů”.

Testování tablet , informovanost a prevence

Vždy je smyslem testování obsahu tablet informovat potenciální konzumenty o velmi nebezpečných a neočekávaných pilulkách přímo na místě, ať už prostřednictvím plakátů, časopisů nebo internetu. Samozřejmě důležitá je informace o kvalitativním i kvantitativním obsahu tablet. Aby šlo o varování smysluplné, je nutné, aby si potenciální uživatelé “extáze” mohli nechat chemicky analyzovat své pilulky. Tedy je důležité nabídnout možnost otestování tablet přímo uživatelům a poskytnout jim spolu s informativními rozhovory (plus letáčky, brožurkami atd.) i konkrétní, co nejpřesnější identifikaci a určení dávek substancí v dané tabletě. Nejpřesnější a nejjistější, ovšem časově náročné, je přímá chemická kvantitativní analýza tablety, pomocí náročných analytických metod (HPLC, GC/MS, IR atp.). Operativní, ale méně přesnou možností je kombinace rychlé kvalitativní analýzy a konfrontace dílčích výsledků s dostupnou aktuální databází tablet s fotografickou dokumentací a výsledky kvantitativní analýzy, dostupné např. na internetu.

Tím se dostáváme i k dalšímu důležitému bodu a to i z pohledu zajištění účelné “harm reduction” užívání drog (extáze). Jakým způsobem by se mělo naložit s výsledky analýz tablet a jak (zda tedy vůbec) vymezit zveřejnění a dostupnost těchto výsledků? Na tuto otázku, existují různé názory:

 1. každý by měl mít přístup k veškerým výsledkům kvalitativních i kvantitativních analýz tablet, například přes internet
 2. každý by měl mít přístup k těmto informacím pouze u zvláště nebezpečných pilulek (třeba na internetu), tedy neměly by se zveřejňovat všechny výsledky analýz u všech tablet
 3. komu pak podávat získané informace:

 4. informace by se měly podávat pouze osobě, která tabletku přinesla
 5. informace by se měly zveřejňovat ostatním lidem pouze v případě “obzvláště nebezpečných” pilulek
 6. určité informace pro ostatní by se měly zveřejňovat pouze v případě “očekávaných” pilulek, veškeré informace v případě “obzvláště nebezpečných” pilulek
 7. veškeré informace by měly být dostupné všem (třeba opět přes internet)

Ve světě v současné době již funguje řada (ne mnoho) projektů, jejichž součástí je testování tablet a míra a způsoby šíření získaných informací se různí. Všechny projekty ale vždy poskytují veškeré informace přinejmenším osobě, která pilulku přinesla. Ve světě proběhly a probíhají studie zabývající se (také) problematikou testování tablet, např. ChEck-iT (ve Vídni, provedené pro EMCDDA, 2000), DROBS (Hannover, 1999), Energy Control (Španělsko), DIMS (Holandsko). Výsledky studií lze vzhledem k rozdílnostem projektů i různým počtům zúčastněných osob atd., obtížně srovnávat, nicméně přinesly řadu užitečných informací pro vědecký výzkum i praktické “harm reduction” postupy.

Stále důležitý a ve většině zemích světa (včetně ČR) nedořešený je právní rámec testování pilulek, tedy legalizace testování obsahu substancí v tabletách “extáze” a informování uživatelů. Obecně (podle výsledků studií) se zdá, že pro to, aby projekty týkající se testování tablet fungovaly je nutné minimum vládní podpory a dobrá spolupráce s lokálními policejními složkami. Kromě Nizozemí, kde testování pilulek je součástí oficiální drogové politiky, panuje totiž v ostatních zemích ohledně legislativy dosud spíš všeobecná nejistota (Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko, Francie, Česká republika….). V řadě těchto zemí je potom testování tablet zaštítěno “pouze” vědecko výzkumným záměrem projektu atp.

Analytické metody testování tablet

Analytické postupy při testování tablet se různí podle různých kritérií, ať už je to přesnost, rychlost, specifičnost či spolehlivost stanovení a především typ stanovení – tedy kvalitativní či kvantitativní analýza.

Jednodušší kvalitativní testy jsou rychlé a levné, ale bývají omezené (např. Marquis test barevné reakce) např. na identifikaci skupiny MDMA a derivátů (kde nelze dále rozlišit kolika a jakých derivátů), plus identifikaci pár dalších psychoaktivních látek, ale ne řady nepředvídaných příměsí (např. PMA). Imunologické testy (založené na specifické reakci protilátky a příslušné substance) se využívají nejčastěji pro testování drogy v moči, ale po rozpuštění tablety je lze jistě použít i pro stanovení obsahu pilulky. Rychlá i když náročnější je i destičková chromatografie, která stojí na pomezí kvalitativních a kvantitativních testů; při použití standardů lze v laboratoři přibližně odhadnout i kvantitu substancí.

Kvantitativní stanovení je založeno většinou na chromatografických separačních analýzách typu vysokotlaké kapalinové (HPLC), nebo plynové (GC) chromatografie, případně kapilární elektroforéza (CE), za použití kvalitní detekce (ideálně např. hmotnostní detektor). Tento typ analýzy je vysoce přesný, schopen zachytit maximum příměsných obsahových látek, jedná se ale o stanovení časově trošku náročnější než orientační analýza a především je to stanovení velmi drahé.

Testování tablet v České republice

Jak už jsme uvedli, obliba, rozšíření a způsob užívání “extáze” v České republice jsou zhruba srovnatelné se světem, respektive její konzumace stále vzrůstá. I pro nás tedy velmi důrazně platí nutnost zvýšené aktivity směřující ke zmírnění tohoto trendu a především (realističtější cíl) zmírnění možných rizik spojených s užíváním “extáze”. Jedním z řady postupů je i analýza obsahu tablet nabízených na pouličním drogovém trhu jako “extáze” (smysl testování viz výše).

Preventivní činnost spojená s testováním tablet je v ČR zatím teprve v počátcích. Na obřích vyhlášených tanečních mega-parties v poslední době ale již málokdy chybí stánek s pracovníky v oblasti “harm reduction”, kteří poskytují přímo na místě informativní rozhovory, případně krizové intervence, letáčky o problémech spojených s konzumací extáze a typy řešení a – také umožňují potenciálním uživatelům pilulek nechat si udělat orientační test tablety – tedy orientačně zjistit co v tabletě je, resp. není. První projekt testování kvalitativního obsahu pilulek je uskutečňován pod hlavičkou občanského sdružení “Podané ruce”, brněnského mobilního K- centra. Už z těchto počátečních zkušeností a ohlasů je jasné, že takovýto informační způsob u nás velmi chyběl a stále chybí v dostatečné šíři.

Co v současné době naprosto chybí, je přesná informace o skutečném obsahu a především množství substancí v tabletách, tedy kvantitativní analýza obsahu. V současné době vlastně není známo (nebo existují jen kusé přenesené informace), v jakém množství a co všechno se vyskytuje v ČR v tabletách užívaných s takovou oblibou a tak masivně a tak mladými lidmi. Z lékařského, toxikologického pohledu je to velmi závažné, smutné a varující konstatování. Jeho důsledky mohou velmi zkomplikovat řešení řady zdravotních i akutně závažných, život ohrožujících situací spojených s užíváním pilulek “extáze”. Z pohledu českých “harm reduction” programů se jedná o deficit zásadních nezastupitelných informací.

Databáze tablet “extáze” užívaných v ČR s kvantitativní analýzou obsahu

Zmíněná situace vyprovokovala sestavení přehledu náhodně sebraných tablet “extáze” (v oblasti Prahy a okolí) s kompletním kvantitativním vyhodnocením obsahových látek a přesnou i obrazovou dokumentací. Přehled vznikl (alespoň stále doufáme) jako zárodek vytvářející se databáze tablet extáze užívaných v České republice, která by měla být postupně kontinuálně aktualizována a doplňována a vhodným způsobem zpřístupněna. A to zpřístupněna nejen lékařům toxikologům (pro jejichž potřeby databáze primárně vznikla), ale i pro ostatní užitečné účely v rámci např. “harm reduction” programů.

* úvod

Databáze obsahuje v současné době 120 tablet náhodně nasbíraných zejména v posledních dvou letech, ale s pár vzorky již od roku 1996. Posledních 13 tablet z tohoto léta je právě analyzováno. Předesílám, že se skutečně jedná o počáteční zárodek databáze, že nebylo vůbec jednoduché sestavit i to. Bylo nutno velkoryse pojmout vývoj legislativních regulí o povolení zacházení s omamnými látkami (kam řada, resp. většina účinných substancí v pilulkách bezesporu patří, a tyto regule naše pracoviště alespoň částečně splňuje). Dále bylo nutno financovat náročné chemické analýzy, které jsme řešili zakázkou, přičemž kompletní analýza jedné tablety stála 1000,- Kč (podle našich šetření to není nijak přehnaná suma, i když určité zlevnění je asi možné). Současně jsme pořídili fotodokumentaci (ze tří stran) a popis tablet, vytvořili jsme databázovou síť pro zápis výsledných dat. Vzhledem k současné dejme tomu i u nás “všeobecně nejasné” situaci ve vztahu k testování ilegálních tablet, bylo mírně řečeno velmi obtížné naformulovat, natož prosadit specifický projekt k tématu a proto finanční krytí celé aktivity bylo smíšené až charitativní (např. nákup tablet atp.). Takže limit v počtu získaných a zpracovaných tablet je zřejmý. Vytvořili jsme tedy zatím jakousi sondu do naší české “extázové” scény.

* metoda zpracování tablet

 • u každé tablety byla zaznamenána doba výskytu, místem sběru byla vždy Praha a okolí
 • tableta byla zvážena, změřena, popsána co do tvaru a barvy
 • tableta byla vyfotografována ze tří stran
 • chemická analýza obsahu:

- byla použita kvalitativní analýza všech látek, které jdou zanalyzovat pomocí plynové chromatografie – tedy metoda GC/MS, dále IR - spektroskopie pro stanovení příměsí, pojiv atp., kvantitativní stanovení na obsahové látky pomocí GC

 • výsledky analýz byly zaneseny do databázové tabulky

* výsledky – závěr

Jak vyplývá z úvodu, naše databázové jádro je velmi řídké a představuje pouhý vzorek, statisticky nejspíš neuchopitelný. Přesto je ale určitým obrazem situace toho, jaký je obsah tablet “extáze” konzumovaných na parties v Čechách. Ukázka databáze je uvedena v příloze článku. V našem skrovném souboru tablet lze stručně shrnout následující poznatky:

 • z celkového počtu 107 už zpracovaných tablet v databázi, bylo 9 nasbíráno v roce 2001, 67 v roce 2000, 18 pochází z roku 1999, 10 z roku 1998 a 3 z roku 1996

(plus 13 tablet z letošního léta je v analýze)

 • naprostá většina tablet obsahovala pouze MDMA a pojivo (nejč. laktózu)
 • dávky MDMA v tabletách se pohybovaly většinou mezi 30mg – 100mg, maximální obsah byl 152mg, nalezli jsme také ovšem pilulky s obsahem nulovým a to i doslova (pouhá laktóza)
 • v 8mi tabletách byl obsažen amfetamin, z toho 3 tablety byly v kombinaci s efedrinem (1tbl + ještě jiné aktivní sloučeniny) a 2 tablety současně obsahovaly i MDMA
 • 2 tablety obsahovaly metamfetamin, z čehož jedna obsahovala ještě ketamine a MDMA
 • 4 kapsle obsahovaly ketamin se stopami metamfetaminu, vlastně kapsle vždy obsahovaly jako hlavní účinnou látku ketamin, ne MDMA
 • v několika tabletách se mezi příměsemi vyskytl piracetam, thiamin, kofein, paracetamol atp.
 • v databázi se někdy i několikrát opakují tablety se stejnými znaky, zjištěné příslušné obsahy substancí se však zejména u tablet sebraných v různých obdobích (rozpětí i roku) úplně neshodují

Závěrem lze shrnout, že zpracování daného malého vzorku tablet “extáze”sebraného v prostředí českého pouličního drogového trhu, či spíše tanečního drogového trhu ukazuje, že pro objektivní monitorování situace je nutno databázi rozšířit a neustále a pravidelně ji aktualizovat, minimálně každý měsíc. Zatím se zdá, že většina tablet u nás nabízených jako “extáze” skutečně MDMA obsahuje, obsažené dávkovaní se může značně lišit. Příměsi jsou nejčastěji ze skupiny amfetaminových derivátů, ale poměrně často se vyskytuje i ketamin (disociační krátkodobé anestetikum). Kapsle prodávané jako “extáze” vždy obsahovaly ketamin. Mezi tabletami se vyskytují i čistá placeba a originální léky jako např. Nurofen (ibuprofen) atp.

Závěr

Testování tablet je důležitým krokem pro navázání kontaktu odborníků na protidrogovou problematiku s potenciálními i faktickými uživateli “extáze” a eventuelně i dalších drog. Možnost využití tohoto kontaktu k poskytování preventivních informací o rizikách a úskalích užívání drog, jak zdravotních, tak i sociálních, právních atp., eventuelně krizové intervence, jsou hlavním účelem a přínosem těchto aktivit. Analýza obsahu tablet (kvalitativní a zejména kvantitativní) odhalí skutečný obsah pilulek a upozorní na eventuelní nebezpečné či neočekávané složení a příměsi. Jde o neocenitelné informace především preventivní pro samotné uživatele, pro přesnější a rychlejší orientaci lékaře a toxikologa při zásazích v krizových situacích, pro znalost aktuálních poměrů a trendů na černém trhu drog atp. Je velmi důležité znát nové substance a trendy konzumace tablet i pro riziko ztráty důvěryhodnosti odborníků u dobře informovaných uživatelů psychoaktivních látek. Pro funkčnost tohoto “harm reduction” systému je nutné příslušné legislativní zázemí, stejně jako dobrá spolupráce s policií a správními úřady. Chemické analýzy pilulek jsou finančně náročné, zejména kvantitativní stanovení obsahu tablet, a tudíž dalším nutným předpokladem pro realizaci je dostatek finančních zdrojů, respektive fungující mechanismus krytí nákladů na testování. Pro systém “harm reduction” je zásadní dostupnost informací. Kombinace různých metod bývá nejosvědčenější. Kontaktování uživatelů a testování tablet přímo na místě (taneční párty, “raves” atp.) patří k nejefektivnějších možnostem, ovšem pouhé kvalitativní testy tablet nejsou dostačující (jak již bylo výše popsáno – nedostatečná přesnost, neznalost obsažených dávek). Je tedy nutné kombinovat tyto orientační analýzy s analýzou kvantitativní. Vzhledem k popsané náročnosti kvantitativních metod, se jeví jako nejvýhodnější vytvoření přehledné, pravidelně (neustále) aktualizované databáze tablet, s jejich přesným popisem, včetně doby a oblasti sběru, obrazovou dokumentací a výsledky kvantitativní analýzy – tj. udáním typu a množství obsažených substancí. Taková databáze by měla být zcela jistě plně k dispozici lékařům a pracovníkům v oblasti “harm reduction”. Podle našeho názoru by databáze měla být přístupná také potenciálním a faktickým uživatelům “extáze”. Osobní zprostředkování informací konzumentům je samozřejmě nejefektivnější z pohledu “harm reduction” a nejbezpečnější z pohledu možného zneužití výsledků testování tablet. Nicméně osobní kontakt není z různých důvodů vždy a všude dostupný (alespoň u nás dosud ne) a především kritérium “včasný” v preventivním “systému včasného upozornění” na zvláštní nebezpečí, který testování tablet zahrnuje, mluví ve prospěch zpřístupnění dat přímo uživatelům. Ať už formou tiskovin, letáků, či nejsnadněji na internetu. I tento typ informací je doplněn odbornými preventivními informacemi a ponaučeními. Optimální míra zveřejnění výsledků testování tablet všem je stále věcí diskuse.

Náš vzorek databáze analyzovaných tablet “extáze”, užívané v České republice (resp. v Praze a okolí) v posledních letech, na internetu pro ukázku zveřejníme. Databáze vznikla původně pro lékařské účely. Je to však první a zatím pravděpodobně jediná ucelenější informace tohoto typu u nás, a i když je výběr tablet velmi malý, určitou orientaci umožňuje, což bychom rádi nabídli všem. Jakékoliv zúžení výběru tablet pro veřejnost v této fázi považujeme za nevhodnou. Databázi budeme nadále doplňovat a aktualizovat, hledat finanční zdroje, spolupráce a optimální uspořádání.

Databáze testovaných tablet ”extáze” v České republice vznikla pod hlavičkou Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty University Karlovy a bude uveřejněna pod adresou:

http://www.lf3.cuni.cz/drogy/

(Kontaktními osobami na pracovišti jsou autoři sdělení.)

Literatura:

Byla použita literatura uvedená za přehledným článkem autorky, uveřejněným v tomto čísle časopisu Adiktologie: M. Fišerová, T. Páleníček: MDMA ( 3,4-methylendioxymetamfetamin) – “Extáze”

Dále byly použity internetové zdroje.

<<< back to mainpage >>>